PROJECT PINEAPPLE

(FRENCH VERSION)

PINEAPPLE is a joint venture project of three Slovenian companies DOORSON, NAVKOM and NOMNIO, who has joined their knowledge of three different fields of industry. Sliding door production, biometric access control and secure industrial cloud remote control.

About the PINEAPPLE product:

PINEAPPLE -automatic sliding doors with fingerprint reader and remote management – is an innovative solution designed to fit both workspaces and living areas that brought together the latest technological achievements of companies Doorson, Navkom and Nomnio.

Benefits:

 • Smart high-tech solution that is easy to use and reliable
 • Timeless custom-made design that fits both interiors and entrances
 • Functionalities can be adjusted for home or professional use
 • Early problem detection and remote maintenance
 • High safety level via fingerprint identification and remote control of entries
Fields of use:
 • Business environment
 • Exteriors
 • Smart homes
 • Healthcare

DOORSON Experience a warm welcome

Custom-made, reliable and safe to use automatic sliding doors. They are a perfect match to modern interiors since their innovative design is perfected to details. Used as entrance doors, they attract the attention of visitors, making them feel welcome the very first moment they enter the building.

Company references: here

NAVKOM Security is just a fingerprint away Biometry complements modern entrance solutions. Fingerprints are probably one of the oldest identification methods. Using fingerprints for access control is highly safe and that is the main reason why they are becoming the most common solution when it comes to keeping our valuable assets protected. Pineapple includes Navkom’s high end biometric solution Bioreader that is elegant for the eye, multi-functional and simple to use.

Biggest company reference: Inotherm

NOMNIO Be in control and stay in control. 24/7 troubleshooting.

Being at more than one place at the time has never been simpler. A part of Pineapple is also Nomnio platform that connects doors and fingerprint readers in a cloud, making their control, monitoring and troubleshooting fast and easy. Pineapple has double safety feature. Fingerprints are unique and as such highly secure. Moreover, Nomnio works via Microsoft Azure IoT Hub, assuring additional level of safety.

Company references: here


Public presentations:

SWISSBAU:

PINEAPPLE project was presented for the first time on the fair Swissbau in Switzerland.

January 2020.

Project pineapple presentation in janvier 2020

The operation is co-financed by the Republic of Slovenia and the European union under European Regional Development Fund.

More information: here.

Catalogue

Spirit Slovenija

GenPSE – Genomski podatkovno-storitveni ekosistem

„Operacija se izvaja operacija izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.“

Cilj projekta GenPSE je razvoj ekosistema za decentralizirano upravljanje in izkoriščanje genomskih, fizioloških in zdravstvenih podatkov.
Projekt naslavlja načine pridobivanja, hranjenja, izkoriščanja, interpretacije in delitve genomskih, fizioloških in zdravstvenih podatkov.
Projekt rešuje vprašanja, vezana na obravnavo podatko za katere velja, da jih zaradi njihove občutljivosti do sedaj ni bilo mogoče sistematično zbirati in uporabljati.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska Unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si. Za izvedbo projekta je bilo podjetju odobreno sofinanciranje v višini 352.854,00 EUR.

EU regionalni sklad MGRT

HI! – HEALTH INTELLIGENCE

Podjetje Nomnio v sodelovanju s podjetjem genEplanet od februarja 2018 izvaja raziskovalno razvojni projekt, HI! – HEALTH INTELLIGENCE. Namen projekta je razviti inteligentno aplikacijo, ki bo uporabnikom omogočala izboljšanje njihovega življenjskega sloga in tako vplivati na njihovo splošno zdravje, vitalnost in počutje. Storitev bo uporabniku preko Hi! platforme ponujena na privlačen (»gaming«) način. Hi! bo strogo personalizirana storitev in bo temeljila na analitičnih podatkih, pridobljenih preko predispozicijske genetske analize, krvnem testiranju in rednem spremljanju uporabnikov preko njihovih dnevniških vpisov ter analize senzorskih podatkov, pridobljenih preko nosljivih osebnih senzorjev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si. Za izvedbo projekta je bilo podjetju odobreno sofinanciranje v višini 122.728 EUR.

EU regionalni sklad MGRT

CCtest

Neinvazivni krvni test za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke ter njegovih predstanj

Podjetje Nomnio v sodelovanju s podjetjem genEplanet od septembra 2016 Izvaja multicentrično prospektivno opazovalno študijo, katere cilj je z uporabo orodij metabolomike validirati specifični panel metabolnih označevalcev, ki smo ga uspeli zasnovati v predhodnih razvojnih fazah. S projektom želimo dokazati, da lahko z izbranim metabolnim panelom z visoko statistično zanesljivostjo razlikujemo med zdravimi osebami in osebami z rakom debelega črevesa in danke, kakor tudi odkrijemo osebe z adenomskimi polipi.

Pričakovan rezultat projekta je zaključek razvoja neinvazivnega krvnega testa za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke ter njegovih predstanj CCtest, njegova validacija v kliničnem okolju in uspešno lansiranje CCtesta na trg kot storitve genEplanet laboratorija. CCtest bo ob zaključku razvoja prvi neinvazivni krvni test na trgu za odkrivanje raka DČD, zmožen prepoznati rakave spremembe DČD v zgodnjih stadijih s statistično napovedno vrednostjo AUC~90% in bo sploh prvi neinvazivni test, s katerim bo možno detektirati tudi pred-rakave patologije (polipe), ki lahko vodijo v razvoj raka, kar je bilo doslej mogoče zgolj s kolonoskopijo, invazivno diagnostično metodo, ki se rutinsko ne izvaja.

Za izvedbo projekta nam je bilo odobreno sofinanciranje v višini 497.425,50 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si.

EU regionalni sklad MGRT

Pametna mesta in skupnosti

SRIP

V okviru Strategije Pametne Specializacije je podjetje Nomnio vključeno v Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) na temo Pametna mesta in skupnosti, v okviru katerega deluje več vertikal ter IKT horizontala.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si.

EU regionalni sklad MGRT

Pametne stavbe in dom z lesno verigo

SRIP

Podjetje Nomnio je vključeno v prijavo na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije.

Glavnina aktivnosti je bila v zadnjih mesecih usmerjena v aktivnosti vzpostavitve SRIP, pridobivanja članov ter pripravo akcijskega načrta za področje Pametnih stavb in doma z lesno verigo. Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije v letih 2022 ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si.

EU regionalni sklad MGRT

Vstop na francoski trg z rešitvijo “inteligentna avtomatska drsna vrata” in “kontrolo dostopa” v cloud sistemu in IoT funkcionalnostjo (Par-20-22- DoorNavNom)

„Operacija predstavlja partnerstvo, ki bo na trgu Francije ponudilo integralno rešitev »inteligentnih avtomatskih drsnih vrat« in »kontrolo dostopa« v cloud sistemu in IoT funkcionalnostmi. Rešitev predstavlja povezavo inovativnih produktov, ki sestavljajo inteligentna avtomatska drsna vrata (Doorson), čitalec prstnih odtisov za odpiranje/odklepanje/zaklepanje vrat (Navkom) in CLOUD sistem z integrirano IoT funkcionalnostjo (Nomnio).“

Namen operacije:

 • Namen operacije je, s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«, uspešno prodreti na nov tuj trg – Francija.

Cilji operacije:
 • učinkovita analiza francoskega trga,
 • predstavitev partnerjev kupcem na izbranem trgu in povečanje prepoznavnosti,
 • razvoj prodajne mreže in začetek ustvarjanja prihodkov na francoskem trgu,
 • krepitev kompetenc partnerjev na področju izvoza,
 • uspešen vstop vseh treh partnerjev na nov trg.

Rezultati operacije:
 • Izdelan 1 poslovni načrt
 • Izdelan 1 načrt trženja
 • Udeležba na 4 mednarodnih sejmih
 • Pripravljeni promocijski materiali
 • Podpisane pogodbe z distributerji in končnimi kupci
 • Začetek ustvarjanja prihodkov na francoskem trgu
 • Udeležba na vsaj 2 izobraževanjih in vsaj 5 usposabljanjih

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Spirit Slovenija